Imprimir
Lengua inglesa
photographer
noun someone who takes photographs, especially professionally.


© Hodder Education
Imprimir